ทีมงานพัฒนา

ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

คมกฤช มุมไธสง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
hs3qba@nma6.go.th

สุมงคล ดีมาก

ผอ.ร.ร.บ้านหนองแจ้งน้อย
sumoncol@nma6.go.th

กฤษดา จำปามูล

ผอ.ร.ร.บ้านหนองโคบาล
kissada@nma6.go.th

ทีรัชพัชญ์  ชุดนอก

เจ้าหน้าที่ ICT
thirat@nma6.go.th