กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพิญ์ชาสิณี  พรมวันนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  044 – 461672
email : phichasini@nma6.go.th