กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวนิศาชล  ทัดพิชญางกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  044 – 461672
email : nisachon2521@nma6.go.th