กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปัญญา  วรรณชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : chaipanya@nma6.go.th

นางมาลินี  คำศรีแก้ว ไชยบัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : malinee26@nma6.go.th

นางประไพพรรณ์  แก้วดอนรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : nongaongaoy@nma6.go.th

นายเดชา  สว่างศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : dacha@nma6.go.th

นางสาวรุ่งทิวา  อาษานอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : rungthiwa25@nma6.go.th

นางวรัญญา   จำปามูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : waranya@nma6.go.th

นางสาวประคอง  อาพัดนอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : prakongarpat@nma6.go.th

นายคณิศร ท้าวนอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : kanisorn@nma6.go.th

นางสาวณัฐปรีญา ผายพลพฤกษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : natpriya@nma6.go.th

นางอรอนงค์  ระบือพิณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : onanong@nma6.go.th

นางสาวภัทรภร ภูวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : patraporn@nma6.go.th

นางสาวพิชชา สุริอาจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : pitcha@nma6.go.th

สิบเอกประภูศักดิ์  คุ้มสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : tontrakul2011@nma6.go.th

นางสาวรัชดา  ภักดีณรงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : rada@nma6.go.th