ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้นเรียน ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 158 140 298
อนุบาลปีที่ 2 896 825 1,721
อนุบาลปีที่ 3 979 864 1,843
รวมอนุบาล 2,033 1,829 3,862
ประถมศึกษาปีที่ 1 158 950 1,998
ประถมศึกษาปีที่ 2 896 975 2,008
ประถมศึกษาปีที่ 3 979 973 2,105
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,224 1,015 2,239
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,076 1,068 2,144
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,214 1,007 2,221
รวมประถมศึกษา 6,727 5,988 12,715
มัธยมศึกษาปีที่ 1 415 308 723
มัธยมศึกษาปีที่ 2 402 319 721
มัธยมศึกษาปีที่ 3 401 314 715
รวมมัธยมศึกษา 1,218 941 2,159
รวมทั้งหมด 9,978 8,758 18,736
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564