กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายคมกฤช   มุมไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  044 – 462102
email : hs3qba@nma6.go.th

นางอรุณี   จันทร์สุขศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : arunee@nma6.go.th

นายสุธรรม   สีแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : sutham@nma6.go.th

นายธรณัส   ศรีปราชญ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : dharanas1987@nma6.go.th

นางสาวนุชรี  ชายตะครุ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : nucharee@nma6.go.th

นายอุทิศ  ฝาชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : utid@nma6.go.th

นางไพรินทร์ วิเศษสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : phirin@nma6.go.th

นางสาววินิมล  มะรังศรี
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทรศัพท์ 044 – 462102
email : winimol@nma6.go.th