กลุ่มนโยบายและแผน

นายอัถธิพงษ์  หนากลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  044 – 462142
email : naklang@nma6.go.th

นางสาววชิราภรณ์  วัชระเสถียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : wachiplan@nma6.go.th

นางจารุวรรณ  ดำรงกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : jaruwan9802@nma6.go.th

นางพรพิมล  กองพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : mail@nma6.go.th

นางทัศนีย์  มัตถกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : tassanee2508@nma6.go.th