กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวโสภาวรรณ   ลิ้มกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์  044 – 461313
email : sophawan@nma6.go.th

นางสาวนิศาชล  ทัดพิชญางกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : nisachon2521@nma6.go.th

นางญาณิศา  สวัสดิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : yanisa7959@nma6.go.th

นางสาวสบงกช  กล้าหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : sabongkoch2521@nma6.go.th

นางสาวรัสมี  อินธิลาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : ratsamee2828@nma6.go.th

นายจำรูญศักดิ์  อันสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : jamrunsak@nma6.go.th

นางพิญ์ชาสิณี  พรมวันนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : phichasini@nma6.go.th

นางสาวเข็มอัปสร  บำรุงเพชร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : kemupsorn@nma6.go.th

นายแสนพล คุปติสุนทร
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : sanpon@nma6.go.th

นางสาวนิภาดา   ทาไธสง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 044 – 461313
email : niphada1987@nma6.go.th