นโยบายงดรับของขวัญ

“งดให้ งดรับ”

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส