คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน สพป.นครราชสีมา เขต 6

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายใน