กลุ่มกฎหมายและคดี

นายบรรเจิด รักกลาง
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์  044 – 461672
email
นายชนาวุฒิ  สมตัว
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์  044 – 461672
email