ITA Online 2022

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการบริหารงานข้อมูลผู้บริหารอำนาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ข้อมูลการติดต่อกฏหมายที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์Q&ASocial Network
โครงสร้างการบริหารงาน
แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับ หน่วยงาน” เลือกเมนู “โครงสร้างการบริหารงาน”
ข้อมูลผู้บริหาร
เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน”
อำนาจหน้าที่
แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน” เลือกเมนู “ภาระกิจหน้าที่”
แผนยุทธศาสตร์
แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยมากกว่า 1 ปี

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน” เลือกเมนู “ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ”
ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “ติดต่อเรา”
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 แสดงเป็นบล๊อกข้อความ เลือกเมนู “กฏหมายที่เกี่ยวข้อง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 แสดงภาพและหัวข้อข่าวสารต่าง ๆ หรือ เลือกชมทั้งหมด เลือกเมนู “สถานีข่าวการศึกษา” เลือก “ประชาสัมพันธ์”
Q&A
Q&A หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนล่างของเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “Q&A”
Social Network
Social Network ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “ติดต่อเรา”


การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปีคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลข้อมูลเชิงสถิติรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการE-Service
แผนดำเนินงานประจำปี
แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารงาน”
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงาน
แสดงคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงานในหน่วยงาน ทุกกลุ่มงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน” เลือกเมนูย่อย “คู่มือปฏิบัติงาน” เลือก “คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงาน”
คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
แสดงคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มงานในหน่วยงาน ทุกกลุ่มงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน” เลือกเมนูย่อย “คู่มือปฏิบัติงาน” เลือก “คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล”
ข้อมูลเชิงสถิติ
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน ” เลือก “ข้อมูลสถิติการให้บริการ”
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แสดงผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6ไปที่ส่วนกลางของเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารงาน”
E-Service
เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เลือกเมนู “E-Service”


การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารงบประมาณ”
การจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารงบประมาณ”
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารงบประมาณ”


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและรายงานผลการดำเนินการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในหน่วยงาน การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
หลักเกณฑ์การบริหารและรายงานผลการดำเนินการ
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล”


การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนช่องทางรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
แสดงคู่มือและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทรุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การส่งเสริมความโปร่งใส”
ช่องทางการร้องเรียน
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทรุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนล่างของหน้าเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “ช่องทางการร้องเรียน” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน
แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การส่งเสริมความโปร่งใส”
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนล่างของหน้าเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “รับฟังความคิดเห็น”
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แสดงคู่มือและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทรุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแท็บ “การส่งเสริมความโปร่งใส”


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทจุริต

เจตจำนงของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงการทรุจริตประจำปีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทรุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริตรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปี
เจตจำนงของผู้บริหาร
แสดงเจตนารมณ์ และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริการหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจัดทำ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และจัดทำเป็น VTR นำเสนอ

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ “ประกาศเจตจำนงสุจริต” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แสดงการดำเนินการ และกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
การประเมินความเสี่ยงการทรุจริตประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทรุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทรุจริต
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทรุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต
แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทรุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทรุจริตประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทรุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2563

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความด)ร่งใสภายในหน่วยงาน

เข้าจากหน้าเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไปที่ส่วนกลางของหน้าเว็บไซต์ เลือกแถบเมนู “การป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6” หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์โดยตรง