ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542  และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  กำหนดให้การบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น และให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2550  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2551  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  ตลอดจนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่ประถมศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้ถูกประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประกอบด้วย อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอคง อำเภอบัวลาย อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบ้านเหลื่อม และอำเภอสีดา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 666 ถนนทางหลวง 202 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อาณาเขตติดต่อโดยรอบ ดังนี้

  • ทิศเหนือ  ติดอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
  • ทิศตะวันออก  ติดอำเภอประทาย อำเภอโนนแดง และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้  ติดอำเภอโนนสูง และ อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก  ติดอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ