ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุดารัตน์  วิกัยโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  044 – 461672
email : suda.6@nma6.go.th

นางเพ็ญใจ   สันติวีระวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์  044 – 461643
email : penjai2531@nma6.go.th

นายอัถธิพงษ์  หนากลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์  044 – 462142
email : naklang@nma6.go.th

นายคมกฤช   มุมไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์  044 – 462102
email : hs3qba@nma6.go.th

นางสาวโสภาวรรณ   ลิ้มกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์  044 – 461313
email : sophawan@nma6.go.th

นางสาวประทุมวัน   ดอมไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 044 – 462199
email : domthaisong@nma6.go.th

นายกิตติชาติ  แชจอหอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์  044 – 462142
email : kittichart.ch@nma6.go.th

นางศิมามาศ  เดชพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : simamas@nma6.go.th

นางพิญ์ชาสิณี  พรมวันนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์  044 – 461672
email : phichasini@nma6.go.th

นายบรรเจิด  รักกลาง
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์  044 – 461672
email