กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางเพ็ญใจ   สันติวีระวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์  044 – 461643
email : penjai2531@nma6.go.th

นางสาวปุณรภา  สร้างไชยสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : punrapha_pun2520@nma6.go.th

นางสุภาพร  ภูวทิตย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : supapuva@nma6.go.th

นางสาววิมลพร หลักคำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : wimolpron2527@nma6.go.th

นางสาวปานจิต  ฉวีวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : panjit2521@nma6.go.th

นางจตุพร  จักรสันเทียะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : japorn2410@nma6.go.th

นางสาวรพีกาญจน์ โม้กุดแอก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : rapeekan@nma6.go.th

นางสาวศศิธร  สุทธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : sasithorn@nma6.go.th

นางสาวสุพรรณี  ศิริสาขา
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : auy112528@nma6.go.th

นางสาวนริศรา แก้วดอนรี
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : naris_kaew17@nma6.go.th

นางสาวนิรชรา นวลกลาง 
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : nirachara.yui@nma6.go.th