ผู้บริหารการศึกษา

นายศุภพงษา  จันทรังษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : supaphongsa@nma6.go.th
นางจารุนันท์  นาคุณทรง
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : jarunun@nma6.go.th
นายธนภัทร  สิริวาส
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : thanaphat@nma6.go.th
นายสมชัย  นิยันตัง
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : somchai@nma6.go.th