กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกิตติชาติ  แชจอหอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์  044 – 462142
email : kittichart.ch@nma6.go.th

นายทีรัชพัชญ์  ชุดนอก
เจ้าหน้าที่ ICT
โทรศัพท์  044 – 462142
email : thirat@nma6.go.th