กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุดารัตน์  วิกัยโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  044 – 461672
email : suda.6@nma6.go.th

นางสาวปชัญญา  มามิมนต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : prachanya07@nma6.go.th

นางธิราพันธ์  พันธ์วัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : t_tarapan2012@nma6.go.th

นางสาวสายไหม  บัณฑิตเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email :

นายสังคม  พระไตรยะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : sangkhom_2514@nma6.go.th

นางสาวปาริชาติ  ศิริจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : mail@nma6.go.th

นายแสนพล  คุปติสุนทร
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : sanpon@nma6.go.th