กลุ่มอำนวยการ

นางสุภาพร  ภูวทิตย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์  044 – 461672
email : supapuva@nma6.go.th

นางธิราพันธ์  พันธ์วัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : t_tarapan2012@nma6.go.th

นางสาวสายไหม  บัณฑิตเสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email :

นายอัถธิพงษ์ หนากลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : naklang@nma6.go.th

นายสังคม  พระไตรยะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 044 – 461672
email : sangkhom_2514@nma6.go.th

นางสาวปาริชาติ  ศิริจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 044 – 461672
email :

นางสาวณัฎฐณิชา  ภัทรเมฆากุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 044 – 461313
email :

นายทีรัชพัชญ์  ชุดนอก
พนักงานราชการ
โทรศัพท์  044 – 462142
email : thirat@nma6.go.th

นางสาวสุพรรณี  ศิริสาขา
ลูกจ้างชั่วคราว
โทรศัพท์ 044 – 461643
email : auy112528@nma6.go.th