ประกาศเจตจำนงสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

“วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  วิถีคุณธรรม”

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6