หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับใน สพป.นครราชสีมา เขต 6 ในปีงบประมาณ 2566
และหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  2. การบรรจะแต่งตั้งบุคลากร
  3. การพัฒนาบุคลากร
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ในปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย