ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

666 ถนนทางหลวง 202 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-461672
email Office : nma6@nma6.go.th | webmaster : hs3qba@nma6.go.th

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน