ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

ความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการร้องเรียน

หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ หรือมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น หรือเกินสมควรแก่เหตุ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้

ร้องเรียนทางสายด่วนการศึกษา 1579

โทรศัพท์ไปยังสำนักงาน หมายเลข 1579
แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน
แจ้งเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือ เดินทางของผู้ร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทางอินเทอร์เน็ต www.nma6.go.th

ท่านสามารถร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านเว็บไซต์ สพป.นครราชสีมา เขต 6
คลิกร้องเรียนที่นี่

ร้องเรียนทางไปรษณีย์

ทำหนังสือร้องเรียนส่งไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
666  ถนนทางหลวง 202 ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา  30120

ร้องเรียนด้วยตนเอง

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
666  ถนนทางหลวง 202  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา