หน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิมามาศ  เดชพร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : simamas@nma6.go.th

นางสาวจันทร์สุดา  ศรีนุชศาสตร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 044 – 462142
email : chansuda2585@nma6.go.th