nma6_001

ประกาศผลการประกวดคำขวัญวันครู 2557...

คุรุสภาแจ้งข่าวว่า คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครูเพื่อ ร่วมเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู ปี 2557 ได้พิจารณาตัดสินคำขวัญวันครูที่ชนะการประกวดเสร็จเรียบร้อยแ...