image

นักบินน้อย สพฐ

​ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุม อบจ.นครราชสีมา(ศาลาประชาคมอำเภอบัวใหญ่) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเ...
image

เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา...

​ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประธานจัดงานมุทิตาจิตสพป.นครราชสีมา เขต ๖ "เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา" ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอป...
image

การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ก...

 ​ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต๖ เพื่อการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมกา...
ปก

การประชุมพัฒนาครูด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน/พัฒนาผู้เรียน...

สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  นายยุทธภูมิ  ดรเถื่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ และคณะฯ  จัดประชุมพัฒนาค...
ปก

ถวายเพลพระวัดบ้านหนองแสง อำเภอบัวลาย...

             เมื่อวันพุธที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์  ผอ.สพป.นม.๖ นายศุภพงษา  จันทรังษ์&n...
ปกกก

โครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนบูรณาการ Tablet...

สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นายทรงศิลป์  อามาตย์เสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖...
ปก

โครงการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา...

สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นายวีระพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖ และคณะฯ  ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบคุณ...
ปกกก

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการประเมินเ...

            สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ ...
ปก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

       กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นายไพฑูรย์ หาญนอก   ผู้อำนวยการกลุ่ม  และคณะฯ  ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์คณะบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้น...
ปกก

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ...

         สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์ และคณะฯ ผู้รับผิดชอบการประชุ...
IMG_0042

อบรมครูแกนนำ ICT สพป.นครราชสีมา เขต 6...

  เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  โดย นายทรงศิลป์  อำมาตย์เสนา  ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดอบรมครูแกนนำ ICT ผลิตสื่อการเรียนการสอนบูรณ...
ปก

โครงการพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Bar Mode...

          นายวราธิศ  คุณขุนทด  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖  เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Bar Model  ...
ปกก

กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)...

          ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เข้าร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการนำผลการดำ...
ปก

สนทนายามเช้า ณ ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัวอำเภอบัวใหญ่...

        เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖  ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์  วัช...
ปก

กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย:การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยและเอ...

           สพป.นครราชสีมา เขต ๖ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ นายสมศักดิ์  ภูจริต  ผู้อำนวยการกลุ่ม  นายสุพจน์&n...
ปก

โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เข...

          ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖  เดินทางไปเป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชส...
ปก

พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือ 3D (ต้านภัยยาเสพติด) และสัมมนาผู้บังคับบัญชาลู...

        เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม   ๒๕๕๖ เวลา  ๑๑.๐๐ น. นายวราธิศ  คุณขุนทด  รองผอ.สพป. นครราชสีมาเขต ๖  เดินทางไปเป็นประธานปิดงานกิลเวลล์รียูเนี่...
DSC_0137

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เป็นประธานเปิดงานกิลเวลล์รียูเนี่ยน (Gilwell R...

           ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖  พร้อมด้วย  นายศุภพงษา  จันทรังษ์  รองผอ.สพป. นครราชสีมาเขต ๖  นายอนิรุทธ&nbs...
ปก

ประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โคราช เขต ๖...

         สพป.นครราชสีมา  เขต ๖  จัดประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำเด...