10347079_565333203595199_3173614849368779394_n

โครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.หนองแจ้งใหญ่...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครรราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ในตำบลหนองแจ้งใหญ่ และตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้ม...
image

Open House เปิดบ้านเรา ชาวอมรศิลป์...

นายสมศักดิ์ วัชระเสถียร รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนอมรศิลป์ สถานศึกษาเอกชน สพป.นครราชสีมา เขต 6 โดยใช้ชื่อว่า "เปิดบ้านเรา ชาวอมรศิลป์" เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.0...
2014-08-07 11.39.53

ประชุม กต.ปน. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นม.6...

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นม.6  ในฐานะประธานคณะกรรมการ กต.ปน. ได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม ของคณะอนุกรรมก...
10580249_550471898414663_3867412579652565783_n

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2557...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบโล่รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" แก่นายสมัคร ยศกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านปอบิด และนางรวิวรรณ พวงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านปอบิด หลังจากนั้นได้มอบเสื้อสามารถให้แก่นักกีฬาอาวุโ...
DSC_0150

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทัพมะขาม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา…̷...

                นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้...
62736

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่ง...
10533713_548680068593846_920806840_n

“สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย”...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 ร่วมกิจกรรม "สพฐ.รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น. ...
IMG_0039

ค่ายเยาวชนคนดี โรงเรียนสุจริต...

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  นายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน  รอง ผอ.สพป.นม.6  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนสุจริต  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามนาดี...
10481477_540005576127962_5800897556265961850_n

โครงการ “นิตินิเทศ”

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการจัดอบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ "นิตินิเทศ" ณ ห้องประชุมปุณฑริก อาคารรัตตไพฑูรย์ ส...
DSC_0367

เปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนคง และเปิดการอบรมการพัฒนาว...

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา  ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนคง  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คง 1 อำเภอคง จังห...
DSC_0319

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวัด และเปิดประชุ...

             นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา  ณ สนามกีฬา...
1

ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอ...

              นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาษา...
1

ประธานพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สพป.นม 6 อำเภอบัวใ...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ...
IMG_0107

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับจังหวัด ปี 2557...

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 โรงเรียน ในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองเต่า  โรงเรียนบ้านปรางค์  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม  และโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง  ได...
DSC_0139

เปิดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้เปิดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์...
10489663_531278047000715_322662706934929013_n

การเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทา...

ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ ...
image

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่4/2557...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมปุณฑริก อาคารรัตตไพฑูรย์ สพป.นครราชสีมา เขต 6    1,093 total ...
10488121_530916333703553_2709013518547082989_n

โครงการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม...

โครงการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ณ วัดป่าดอนแซะ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ระหว่างวันที่ ...
IMG_2209

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ...

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าดอนแซะ อำเภอพิมาย  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 863 total views, 1 views tod...
1

ประธานพิธีเปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ....

               นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคุณ...