โครงการพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Bar Model

          นายวราธิศ  คุณขุนทด  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖  เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Bar Model  ณ  ห้องประชุมปุณฑริก  สพป.นครราชสีมา เขต ๖ อำเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม   ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งการอบรมฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  จำนวน  ๑๒๐  คน  วิทยากรให้ความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓,๖ ครู MASTER TEACHER คณิตศาสตร์ สพป.นครราชสีมา เขต ๖  ทั้งนี้นางสาวประทุมวัน  ดอมไธสง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ ได้รายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ  เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและรูปแบบ Bar Model สามารถนำ Bar Model  ไปใช้พัฒนาทักษะและกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้และเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้นำรูปแบบการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เข้าใจและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

page1page2page3page4page5page6page7page9page11page12page13page14page15page16page17page18

 

 

 

1,492 total views, 1 views today

Leave a Reply