การรายงานฐานข้อมูลจุดเน้นของสถานศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์ ด่วน ! โรงเรียนให้รายงานจุดเน้นฯ โดยรายงานภายในวันที่  29  มีนาคม  2556 ทางเว็บไซด์ http://www.stabdb.com/school/  พร้อมนี้ได้แนบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นฯ ชั้นป. 1-6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
รายชื่อโรงเรียนไม่รายงานจุดเน้นปี_55_ภาคเรียนที่_2

1,839 total views, 2 views today

Leave a Reply