โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๖

นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายข้าราชการประจำ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยพระคุณเจ้าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.),นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ สพฐ.ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองร์กรงดเหล้า (สคล.),คณาจารย์ นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

            ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เปิดตัวโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อให้เกิดกระแสลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า และรณรงค์ให้ผู้ปกครองลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

            รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการสำรวจสถานการณ์ครอบครัวไทย ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ พบว่า ครอบครัวไทยร้อยละ ๖๑ มีผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำย่อมส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่งในกรณีที่ครอบครัวมี เด็กเยาวชน ประกอบกับรายงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่าแต่ละปีมีนักดื่มหน้าใหม่ ๒๕๐,๐๐๐ คน มีเด็กเยาวชนถูกทำร้าย และกระทำความรุนแรงจำนวนมาก และครอบครัวที่ส่งผลต่อการสร้างคน จึงจำเป็นต้องเร่งช่วยกันแก้ปัญหานี้

            “กระทรวง ศึกษาธิการกำลังดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา รวมทั้ง นโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนณ์ ฉายแสง ยังได้เสนอให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนอีกด้วย จึงถือว่าโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปดังกล่าว โดยการใช้บันทึกความดีเป็นสื่อให้เด็ก ๆ ได้พูดคุยกับพ่อแม่และขอให้พ่อแม่ทำดีร่วมกันด้วยการงดเหล้า ลดอบายมุข และยังเป็นสื่อให้ได้บอกเล่าความภาคภูมิใจที่สามารถขอร้องให้พ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา และบางคนก็สามารถทำให้พ่อแม่ สัญญาว่าจะเลิกตลอดชีวิต นอกจากนั้น บางโรงเรียนยังได้ขยายผลไปยังชุมชน ที่เด็กไปร้องขอให้ร้านค้าในชุมชนงดจำหน่ายเหล้าในวันพระ ทำให้ผู้ใหญ่ในชุมชนต้องตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กเยาวชน ถึงแม้บางคนยังทำไม่สำเร็จ แต่ความดีของตัวเขาเองได้ถูกบันทึกสู่ใจเขาไปเรียบร้อยแล้ว และแปรเปลี่ยนเป็นภูมิคุ้มกันบ่มเพาะอยู่ภายในใจเขานั่นเอง”

          รองเลขาธิการ สพฐ. กล่าวเสริมว่า โครงการฯ เป็นโครงการที่มีความสำคัญ มีผลต่อจิตใจ  ของ เด็กและเยาวชน สามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดจากตัวเด็กได้โดยตรง ในเรื่องของการเลิกเหล้า ลดอบายมุขของพ่อแม่ ทำให้เด็กมีความพร้อมมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และเป็นการเพิ่มพูนทางปัญญาเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการคิดของเด็ก และส่งผลให้เด็กเห็นถึงความไม่ดีของเหล้า อบายมุขต่างๆ นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการฯ ยังฝึกให้เด็กได้คิด วิเคราะห์แก้ปัญหา ใช้ความสามารถทางภาษาสร้างสรรค์ศิลปะทางด้านคำพูด คิดเรียบเรียงนำเสนอในการพูดกับพ่อแม่ เพื่อชักจูงให้เลิกเหล้า โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา และให้กำลังใจแก่เด็กๆ        

            นางสาว ภาริณี ฝั้นเฝือ นักเรียนชั้น ม.๕ จากโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตัวแทนของคณะนักเรียนในโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า กล่าวว่า โครงการโพธิสัตว์น้อยดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๔ ปีแล้ว โดยเกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นในพลังความดีงามของสถาบันครอบครัว และพลังของเด็กๆ ที่อยู่ในวัยประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในวัยเรียนรู้และสามารถแยกแยะความดี ความไม่ดีออกจากกัน และยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีงามด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู ช่วยเป็นพี่เลี้ยง แนะนำ ซึ่งจะสร้างความมั่นคง มั่นใจให้เด็กๆ ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกที่เห็นพ่อแม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ผ่านพื้นที่เล็กๆ ในบันทึกความดี เป็นช่องทางสื่อสารไปยังพ่อแม่อีกทางหนึ่ง

            ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว ยังมีการแสดงละครสั้น “ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร การเลิกเหล้า ลดอบายมุข” จากตัวแทนนักเรียน ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา จ.ชุมพร และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ปกครองของน้องๆ นักเรียน ที่สามารถเลิกเหล้าได้จำนวน ๗ ราย อีกทั้งมีการมอบบันทึกความดี    ของเด็กๆ โดยรองเลขาธิการ สพฐ. เป็นผู้รับมอบ

ขอขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

 

705 total views, 1 views today

Pin It

Leave a Reply