สพป.นม.๖ ดำเนินโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ

ดร.นิเวศน์  อุดมรัตน์  ผอ.สพป.นม.๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรมใน โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ เรื่อง “การเกษตรแบบครบวงจร”และ”การพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่ง” ให้แก่ลูกจ้างประจำโรงเรียนในสังกัด  ณ  ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชน  อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมศักดิ์  วัชระเสถียร  รองผอ.สพป.นม.๖ นายราเชนทร์  อดิศักดิ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสาวโสภาวรรณ  ลิ้มกลาง  นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการพิเศษ  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคีและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

page1page2page3page4page5page6page7page8page9page10page11page12page13page14page15page16page17page18page19

1,295 total views, 1 views today

Leave a Reply