ด่วนทีุ่สุด****การรายงานข้อมูล EMIS

จากการตรวจสอบการรายงานข้อมูล EMIS ยังมีโรงเรียนบางโรงในสังกัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล EMIS  ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลให้รีบรายงานข้อมูลโดยเร่งด่วนที่สุดภายในวันที่ 13 กันยายน 2556  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณแจง 089-5813711 คุณแอน 089-2856993 โดยรายงานผ่านระบบ  http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=3006

แนบไฟล์โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล EMIS

1,101 total views, 1 views today

Leave a Reply